Otros Aires
 
2016 Apr - Abrazo Tango Metz Festival 2016
2018 May - Abrazo Tango Metz Festival 2018