Ruben & Sabrina Veliz
 
2011 July - International Istanbul Tango Festival 2011
2012 July - International Istanbul Tango Festival 2012